Location: Bulgaria, Sofia
Diamond ring of 750 white gold ,
$ 32,203.00
Emerald ring with diamonds in white gold 750 ,
$ 30,827.00
Diamond ring of 585 combined gold ,
$ 11,131.00
Diamond studs in 585 red gold ,
$ 10,322.00
Sapphire earrings with diamonds in white gold 750 ,
$ 203,487.00
Diamond earrings of 750 white gold ,
$ 128,290.00
Tanzanite necklace with diamonds in white gold 750 ,
$ 234,845.00
Sapphire ring with diamonds in white gold 750,
$ 33,964.00