Location: Bulgaria, Sofia
Diamond ring of 750 white gold ,
30,052.90 €
Emerald ring with diamonds in white gold 750 ,
28,768.77 €
Diamond ring of 585 combined gold ,
10,387.82 €
Diamond studs in 585 red gold ,
9,632.83 €
Sapphire earrings with diamonds in white gold 750 ,
189,900.78 €
Diamond earrings of 750 white gold ,
119,724.46 €
Tanzanite necklace with diamonds in white gold 750 ,
219,165.10 €
Sapphire ring with diamonds in white gold 750,
31,696.33 €